Obchodní podmínky

SÍDLO FIRMY A FAKTURAČNÍ ADRESA

T-WOOD s.r.o.
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 27847799
DIČ: CZ27847799

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 31506.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností T-WOOD s.r.o. od 1. 1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost T-WOOD s.r.o., a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je firma T-WOOD s.r.o., se sídlem Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava; IČO: 27847799, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vl. 31506.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Před tímto krokem je ještě kupujícímu zobrazen odkaz na kompletní platné obch. podmínky (následně po potvrzení objednávky jsou obch. podmínky zaslány e-mailem) . Kupující je před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtl souhlas s OP. Bez tohoto souhlasu se objednávka neuloží a není zpracována (prodejci se nezobrazí jako dokončená)

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

 

Reklamační formulář ke stažení ZDE.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@t-wood.cz (nejrychlejší).

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem na účet kupujícího, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Do kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@t-wood.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu (tato možnost je určena pouze pro registrované zákazníky).

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

REGISTRACE

Před nákupem prostřednictvím internetového košíku není nutné se zaregistrovat. I když se však zaregistrujete, Vaše registrace Vás nijak k nákupu nezavazuje.

MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ

 1. Vložte vybrané zboží do košíku (kliknutím na „Do košíku“ u zvolené položky). Potom zadejte vybraný způsob dopravy a platby, následované fakturační a dodací adresou.
 2. Zasláním objednávky na e-mailovou adresu: objednavky@t-wood.cz (bez nutnosti registrace). Tato možnost spadá mezi individuální objednávky a závaznou se stává v momentě písemného potvrzení (e-mailem) jak ze strany prodávajícího, tak i kupujícího.
 3. Pokud si přejete uhradit cenu za zboží bankovním převodem, zboží bude pro Vás dáno do rezervace na dobu 7 dní. Jestliže zboží v tomto termínu nebude uhrazeno, vracíme ho zpět do prodeje.

 

Zboží, které nelze přidávat do košíku, se objednává pomocí výše uvedeného 2. bodu (individuální objednávkou pomocí e-mailu).

UPOZORNĚNÍ: Každou objednávkou a stvrzením objednávky se zavazuje prodejce i spotřebitel řídit pokyny obč. zákoníku, kde je mj. uvedeno, že každá učiněná objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou postoupeny smluvní společnosti pro vymáhání a prodej pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

ZBOŽÍ

Jedná se vždy o prodej nového zboží v originálním balení.

ZPŮSOB DORUČENÍ

Pro expedici našich balíků využíváme vícero možností, jak balík doručit. Vyberte si z níže uvedených způsobů dopravy tu, která Vám vyhovuje nejlépe. Níže uvedené ceny jsou včetně DPH.

1. GLS, PŘÍP. GEIS U ROZMĚRNĚJŠÍCH ZÁSILEK

Náš nejvyužívanější způsob dopravy. Zpravidla Vám zásilka dorazí do 2–3 dnů.
GLS (do 30 kg) + platba předem – 90 Kč
GLS (do 30 kg) + dobírka – 120 Kč
GLS/Geis nadrozměrná zásilka + platba předem – 440 Kč

2. ZÁSILKOVNA

Touto spediční službou posíláme menší zásilky. Zásilka dorazí do 2–4 dnů.
Zásilkovna (do 5 kg) + platba předem – 85 Kč
Zásilkovna (do 5 kg) + dobírka – 115 Kč

3. OSOBNÍ ODBĚR

Balíky si můžete vyzvednout osobně ve výdejním místě Zásilkovny.cz - adresa Frenštátská 716, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí: - Výdejní místo Zásilkovna.cz. .

4. PALETOVÁ PŘEPRAVA

Paletovou přepravu nám zajišťuje více společností, podle aktuální vytíženosti. Cenu u Paletové přepravy Vám vypočítáme podle konkrétní objednávky.

5. NÁŠ ROZVOZ

Brikety nebo větší zakázky na podlahy rozvážíme i naším svozovým autem. U briket je do vzdálenosti 20 km od Frýdlantu nad Ostravicí rozvoz již v ceně. V případě, že je vzdálenost vyšší, si účtujeme 10 Kč za každý kilometr navíc.

Dobu doručení zboží, které není skladem, upřesní dodavatel objednávajícímu telefonicky nebo elektronicky e-mailem.

DOPRAVA

Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím GLS, Geis, Zásilkovnou nebo vlastní dopravou. Pokud zásilka nedojde do 30-ti dnů od odeslání prodávajícím, kupující jej neprodleně o této skutečnosti informuje a prodávající následně podá reklamaci na doručení zásilky na příslušném obchodním místě spediční společnosti. Vyřízení reklamace na doručení ze strany spediční společnosti je 30 dní.

REKLAMACE DORUČENÉ ZÁSILKY PROSTŘEDNICTVÍM PŘEPRAVCE

Při převzetí zásilky, prosím, zkontrolujte, zda není obal nebo zboží poškozeno. Za poškození zboží nebo jeho obalu během přepravy zodpovídá přepravce. V případě, že je zásilka doručena poškozena, je nutné, aby příjemce sepsal s přepravcem reklamační protokol. V případě, že je zásilka neporušená, ale zboží přepravou utrpělo újmu, je nutné, aby toto příjemce reklamoval u přepravce do 48 hodin od převzetí. Později to již není možné (viz. obchodní podmínky spediční společnosti).

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz), a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách Řešení sporů online – Evropská komise (https://webgate.ec.europa.eu/odr/).

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční lhůta, platná pro všechny prodávané výrobky, je 24 měsíců od data prodeje, mimo výrobky, které mají záruku prodlouženu na 36 měsíců. Výrobky, u kterých je vyloučena záruka (zboží na díly apod.), je na tuto skutečnost upozorněno vždy u daného zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím neprodleně po převzetí a o případných vadách informovat prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

Reklamované zboží musí kupující zaslat doporučeně či balíkem, nikoli dobírkou (ta nebude přijata), na adresu pro reklamace - sídlo společnosti. Reklamace bude prodejcem vyřízena neodkladně, nejdéle však do 30-ti dnů od doručení reklamovaného zbo­ží.

Zboží musí být dobře k přepravě zabalené. K reklamaci doporučujeme předložit písemné oznámení o zjištěných závadách a kopii faktury. Zboží předávejte do reklamace čisté, bez zjevných nečistot od používání (např. znečištěné kostky apod.) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.