Náhradní plnění

Společnost T-WOOD s.r.o.
poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ. Náhradní plnění se poskytuje ve smyslu zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí, a to ODBĚREM ZBOŽÍ prostřednictvím spolupracující firmy, která zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností –ZPS (viz níže).

POŽADAVEK NA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ SDĚLTE PROSÍM PŘED OBJEDNÁNÍM ZBOŽÍ!

ZÁKON Č. 435 ZE DNE 13. KVĚTNA 2004 O ZAMĚSTNA­NOSTI, § 81:

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Povinnost zaměstnavatelé plní mimo jiné odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

VYSVĚTLENÍ ZÁKONA

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 1.1.2018 je stanoveno, dle §81 odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením (ZPS), tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.

Jak tento zákon splnit?

1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZPS (4 %) Každý dvacátý pátý zaměstnanec by musel být ZPS.

2. Odvodem do státního rozpočtu Výše odvodu činí 2,5 násobku průměrné mzdy v národním ročně za každého občana se ZPS , za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4 %). cca 61 tis./1 ZPS.

Nebo nabízíme právě tuto variantu

3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
Jde o poslední možnost, která je pro mnoho firem nejvýhodnější. Do plnění povinného podílu lze totiž započítat odebírání produktů a/nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka bez DPH za odebrané produkty a/nebo služby se poté vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Výsledné číslo pak představuje počet osob s postižením, které nemusejí být zaměstnány fyzicky – tzv. náhradní plnění.

Zaujalo Vás toto řešení? Kontaktujte nás

detail-188-nahradni-plneni nahled-189-nahradni-plneni nahled-190-nahradni-plneni nahled-191-nahradni-plneni